دفتر مرکزی  :

اصفهان ، سه راه اشرفی اصفهانی (کهندژ) ، ضلع شرقی بزرگراه خرازی ، شماره 179
کد پستی:     8183846666                     
تلفن :          32331114  (031)
                  32338549 
فکس :     32331443 (031)


کارخانه :
اصفهان  ، کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان ،  نبش خیابان 37 
کد پستی:      8335146763 
تلفن :          33803992  (031)
                        33800896   
فکس :        33804416 (031)

 
* ضروری