تقدیر و تشکر انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی(اتماک) از جناب آقای حاج سید جعفر روضاتی، موسس شرکت سبزدشت بعنوان پیشکسوت عرصه تولید ماشینهای کشاورزی
 
بیش از چهل سال فعالیت در تولید ماشین الات کشاورزی 

موسس شرکت سبزدشت، حاج جعفر روضاتی

پیشکسوت و موسس شرکت سبزدشت، حاج جعفر روضاتی

تقدیرنامه انجمن اتماک به شرکت سبزدشت