سنگ جمع كن

دستگاه سنگ جمع کن برای جمع آوری سنگ و کلوخ از مزرعه است تا سیب زمینی های مناسب تری تولید شوند.