•  قابل استفاده در مزارع سیب زمینی و ذرت. 
  •  توانایی انجام همزمان چهار عملیات سله شکنی، وجین و دفع علفهای هرز، کوددهی، خاکدهی پای بوته و شکل دهی پشته.
  •  مجهز به سیستم مقدار ریزش کود شیمیایی.
  •  صرفه جویی و دقت در میزان ریزش کود.
عنوان  
تعداد ردیف 3
فاصله بین ردیفها(سانتیمتر) 75
توان مورد نیاز(اسب بخار) 45
ظرفیت زراعی (هکتار در ساعت) 0/4
ظرفیت مخزن کود(لیتر) 340
ابعاد(سانتیمتر) 163*198*172
وزن دستگاه (کیلوگرم) 501