سرزن

سرزن سیب زمینی سبزدشت برای قطع ساقه های سیب زمینی پیش از برداشت 

ماشین برداشت سیب زمینی سبزدشت برای برداشت سیب زمینی، ماشین برداشت سیب زمینی مناسب برای الگوی کاشت زیگزاگ 

کمباین