• چند ماشین بر روی یک شاسی با ظرفیت بالا و  قابل حمل آسان توسط تراکتور.
 • قابليت سايز بندی سيب زمينی و پياز در سه سايز با حداقل صدمات مکانيکی به محصول.
 • مجهز به سیستم خاک گیری غلتکی و نقاله انتقال خاک، مناسب برای جداسازی خاک و کلوخ های ریز.
 • میز جدایش ضایعات با ظرفیت 6 نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف.
 • مجهز به سیستم درجه بندی Web grader با سرندهای لاستیکی و سرعت قابل تنظیم.
 • قابليت تخلیه در پالت و گونی.
 • قابليت تنظيم سرعت قسمت هاي مختلف دستگاه جهت دستیابی به بهترین راندمان و کاهش صدمات مکانيکی به محصول.
 • چند ماشین بر روی یک شاسی با ظرفیت بالا و  قابل حمل آسان توسط تراکتور.
 • قابليت سايز بندی سيب زمينی و پياز در سه سايز با حداقل صدمات مکانيکی به محصول.
 • مجهز به سیستم خاک گیری غلتکی و نقاله انتقال خاک، مناسب برای جداسازی خاک و کلوخ های ریز.
 • میز جدایش ضایعات با ظرفیت 6 نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف.
 • مجهز به سیستم درجه بندی Web grader با سرندهای لاستیکی و سرعت قابل تنظیم.
 • قابليت تخلیه در پالت و گونی.
 • قابليت تنظيم سرعت قسمت هاي مختلف دستگاه جهت دستیابی به بهترین راندمان و کاهش صدمات مکانيکی به محصول.